Dự án M

Ngành Công nghiệp
Công suất
300 m3/day
Địa điểm
Ben Cat Commune
Tỉnh
Bình Dương
Hoàn thành
Tháng 6/ 2015