Tài liệu

  1. Nhấp vào nút “DOWNLOAD”
  2. Nhập Địa chỉ Email của bạn.
  3. Nhấp vào nút “Send link”
  4. Mở email của bạn được gửi từ chúng tôi và nhấp vào liên kết trong email.
  5. Quá trình tải xuống sẽ bắt đầu.

Ultrafiltration (UF)

DOWNLOAD

Send download link to:

Filtration System

DOWNLOAD

Send download link to:

Automatic Softener Unit

DOWNLOAD

Send download link to:

Electro Deionization Unit

DOWNLOAD

Send download link to:

Up-Flow Counter-Current Deionization System

DOWNLOAD

Send download link to:

Ultra Deionization Skid (UDI Skid)

DOWNLOAD

Send download link to:

Reverse Osmosis Model (RO Skid)

DOWNLOAD

Send download link to:

Process Wastewater Treatment

DOWNLOAD

Send download link to:

Membrane Bio Reactor (MBR)

DOWNLOAD

Send download link to:

Water & Wastewater Analysis Service

DOWNLOAD

Send download link to:

FRP Johkasou

DOWNLOAD

Send download link to:

Chemicals supply

DOWNLOAD

Send download link to:

GK-SEPARATOR

DOWNLOAD

Send download link to:

GK-UASB

DOWNLOAD

Send download link to:

GK-DAF

DOWNLOAD

Send download link to:

GK-POLYMER

DOWNLOAD

Send download link to:

GK-VOLUTE

DOWNLOAD

Send download link to: