Thực Phẩm

Đối với ngành công nghiệp thực phẩm thì việc quản lý nguồn nước rất quan trọng để đảm bảo sự an toàn và tính ổn định của nguồn nước cấp. Goshu có thể cung cấp những công nghệ xử lý và khử trùng nước khác nhau như lọc, UV và ozone để duy trì chất lượng nguồn nước đảm bảo an toàn sử dụng trong ngành công nghiệp thực phẩm.

Nhiều loại nước thải phát sinh từ quá trình sản xuất và chế biến thực phẩm như nước thải từ quá trình sản xuất sữa, chế biến gia cầm, sản xuất nước uống hoa quả… Có thành phần nước thải và nồng độ cao chất ô nhiễm, cũng như thể tích nước thải khác nhau.

Công nghệ xử lý nước thải thực phẩm thông thường bao gồm quá trình hóa lý và sinh học để loại bỏ các hợp chất hữu cơ. Với thiết kế của chúng tôi, hàm lượng chất rắn lơ lửng được loại bỏ bằng phương pháp keo tụ đơn giản và tuyển nổi cải tiến, phương pháp xử lý sinh học hiếu khí hoặc kỵ khí được áp dụng để loại bỏ BOD và COD hòa tan, và đảm bảo hiệu quả kinh tế thông qua lượng hóa chất tiêu thụ và lượng bùn tạo ra trong quá trình xử lý.

Các Công Trình Đã Thực Hiện